Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Żurawicy

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Żurawicy

ul. Ojca Św. Jana Pawła II 194

37-710 Żurawica

tel / fax   16 671 33 88

e-mail   sp1zurawica@interia.pl

Samorządowe Przedszkole nr 2 w Żurawicy

Strona główna

Dyrekcja

Nauczyciele

Uczniowie

Informacje

Sekretariat

Biblioteka

Świetlica

Pedagog

Terapeuta

Samorząd Uczniowski

Rada Rodziców

Konsultacje nauczycieli

Plan lekcji

Zajęcia pozalekcyjne

Zestaw podręczników

Kalendarz roku szkolnego

Osiągnięcia

GALERIA

 

Licznik odwiedzin

od 28 stycznia 2008 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŚWIETLICA SZKOLNA

 

 

Świetlica pełni funkcję opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną.

Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom po zajęciach lekcyjnych w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych. Staramy się, aby czas spędzony w świetlicy szkolnej także sprzyjał rozwijaniu zainteresowań dzieci oraz nadrabianiu zaległości w nauce.

Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej.

Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania się oraz reguł gier i zabaw, wyrabiania umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, a także ćwiczenia umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami.

Staramy się nauczyć dzieci zachowania się w sytuacjach trudnych (np. doznanie przykrości, przegrana), ponoszenia odpowiedzialności za indywidualne i wspólne wykonywanie zadań oraz wdrażamy do utrzymywania porządku w czasie zajęć i zabaw.

Wychowawcy świetlicy nade wszystko dbają o bezpieczeństwo powierzonych im dzieci.

 

Dzienny rozkład zajęć

 • Zabawy według zainteresowań dzieci.

 • Zajęcia programowe.

 • Zajęcia plastyczno-techniczne.

 • Zajęcia muzyczno-relaksacyjne, zabawy integracyjne.

 • Konkursy, quizy, gry dydaktyczne, zagadki, rebusy.

 • Odrabianie prac domowych.

 • Oglądanie programów i filmów dla dzieci, oglądanie bajek, słuchanie bajek i piosenek z magnetofonu i CD.

 • Rozmowy, pogadanki z dziećmi.

 • Porządkowanie sali świetlicowej.

 

Regulamin świetlicy

 • Wszyscy dbamy o wygląd naszej świetlicy, o ład i porządek. Sprzątamy po sobie. Pamiętamy, że każda rzecz ma swoje miejsce.

 • Szanujemy wszystkie przybory, gry i zabawki.

 • Chętnie uczestniczymy w zajęciach, grach, zabawach, w pracach porządkowych.

 • Zachowujemy ciszę w czasie przeznaczonym na naukę, aby nie przeszkadzać innym.

 • Starannie odrabiamy zadania domowe.

 • Dbamy o bezpieczeństwo własne i innych.

 • Informujemy o każdym wyjściu ze świetlicy.

 • Wychodzimy ze świetlicy jedynie za zgodą nauczyciela-opiekuna świetlicy.

 • Po skończonych lekcjach przychodzimy do świetlicy i swoją obecność zgłaszamy wychowawcy.

 • Jesteśmy kulturalni. Używamy zwrotów grzecznościowych.

 • Nie krzyczymy, nie biegamy.

 • Nie ruszamy cudzych rzeczy.

 • Nie niszczymy cudzych prac.

 • Pomagamy słabszym.

 • Zachowujemy się tak, aby nie sprawiać przykrości koleżankom i kolegom oraz wychowawcy.

 • Słuchamy poleceń i próśb nauczyciela.

 

Zasady pracy w grupie

 • Jesteśmy dla siebie mili.

 • Mówimy do siebie po imieniu.

 • Mówi jedna osoba – reszta słucha.

 • Wypowiedzi nie oceniamy i nie krytykujemy.

 • Nie śmiejmy się z drugiej osoby.

 • Każdy ma prawo w sposób kulturalny przedstawić swój punkt widzenia.

 • Pomagamy sobie wzajemnie.

 • Jesteśmy grzeczni, mówimy po cichu, nie przeszkadzamy innym.

 • Szanujemy siebie wzajemnie, nie kłócimy się i nie obrażamy.

 • Nie niszczymy cudzych prac.

 • Jesteśmy sprawiedliwi.

 • Odpowiadamy za swoją pracę.

 • Wykonujemy ustalone zadania.

 • Chętnie uczestniczymy w proponowanych zabawach.

 • Zostawiamy po sobie porządek.

 • Pamiętamy o bezpieczeństwie własnym i innych.

 

 

♦   Plan pracy świetlicy szkolnej   ♦

 

Informacje dla rodziców

 1. Świetlica jest czynna w godzinach:
  • 06.30 - 07.30,
  • 11.10 - 16.10.

 2. Świetlica jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole.

 3. Do świetlicy są przyjmowane dzieci z klas 0-III, według następujących kryteriów:
  • dzieci, których oboje rodzice pracują zawodowo,
  • dzieci z rodzin niepełnych.

 4. Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów (karta uczestnika świetlicy) składanego corocznie w sekretariacie szkoły lub w świetlicy.

 5. Zgłoszenia do świetlicy na kolejny rok szkolny dokonują rodzice/prawni opiekunowie w terminie do 30 czerwca roku poprzedzającego dany rok szkolny.

 6. Nabór uczniów klas 0-I do świetlicy odbywa się do 10 września danego roku szkolnego.

 7. Rodzice/prawni opiekunowie mogą zgłosić dziecko do świetlicy w innych terminach w uzasadnionych przypadkach.

 8. Karty uczestnika świetlicy są dostępne w sekretariacie szkoły, u nauczycieli świetlicy oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce Świetlica.

 9. Karta zgłoszenia do świetlicy zawiera podstawowe informacje o sytuacji rodzinnej ucznia (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, telefon kontaktowy, ogólna charakterystyka dziecka).

 10. Kwalifikacji uczniów do świetlicy dokonuje komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W jej skład wchodzą: wychowawca świetlicy, pedagog szkolny.

 11. Rezygnację z miejsca w świetlicy należy zgłosić pisemnie do wychowawcy świetlicy (po 4 tygodniach niezgłoszonej przez rodziców/prawnych opiekunów nieobecności, niespowodowanej chorobą, uczeń zostaje skreślony z listy).

 12. Rodzice zobowiązani są do wyposażenia dziecka w materiały szkolne niezbędne do zajęć prowadzonych w świetlicy.

 13. Dzieci powinny być odbierane ze świetlicy przez dorosłych. W przypadku odbierania dzieci przez inne osoby niż rodzice, osoby te muszą posiadać pisemne upoważnienie podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów w karcie zgłoszenia.

 14. Dopuszcza się w sytuacjach wyjątkowych przedstawienie jednorazowego oddzielnego upoważnienia do odbioru dziecka, na którym trzeba wyszczególnić dane osoby odbierającej: imię i nazwisko oraz kim ta osoba jest dla dziecka.

 15. Jeżeli dziecko samodzielnie wraca do domu, musi posiadać pisemne oświadczenie, że rodzice wyrażają na to zgodę i ponoszą całkowitą odpowiedzialność za dziecko.

 16. Po godzinie 16.10 nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy szkoły nie zapewniają dzieciom opieki i nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

 17. Dzieci z klas 0-III, korzystające z obiadów w stołówce szkolnej, posiłki spożywają pod opieką wychowawców klas. Spożywanie obiadów odbywa się zgodnie z ustalonym przez Dyrektora Szkoły grafikiem.

 18. Dzieci objęte opieką świetlicową korzystają z szatni klasowych.

 19. W świetlicy prowadzone są różnorodne zajęcia: sportowo-rekreacyjne, plastyczno-techniczne, dydaktyczne, muzyczne, czytelnicze i relaksacyjne. Dzieci mają również czas na zabawy własne.

 20. Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania, uczą się kulturalnego zachowania, wysławiania i właściwego spędzania wolnego czasu.

 21. Na zajęciach plastyczno-technicznych przygotowywane są upominki dla bliskich, dekoracje okolicznościowe, wystawki prac, elementy dekoracji.

 22. Prawa i obowiązki ucznia-wychowanka świetlicy określa Statut Szkoły i Regulamin zachowania w świetlicy.

 23. Wychowankowie, którzy nie przestrzegają regulaminu świetlicy, na wniosek wychowawcy mogą zostać ukarani według zasad określonych w Statucie Szkoły.

 24. Wychowankowie szczególnie wyróżniający się w zajęciach i pracy na rzecz świetlicy na wniosek wychowawcy świetlicy mogą zostać nagrodzeni według zasad określonych w Statucie Szkoły.

 25. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty i przyniesione drogie zabawki.

 26. Uczniowie mogą wychodzić ze świetlicy jedynie za zgodą nauczyciela-opiekuna świetlicy.

 27. Rodzice i opiekunowie są zobowiązani do poinformowania nauczyciela o odbiorze dziecka ze świetlicy.

 28. Dziecko odebrane ze świetlicy szkolnej, nie może być w danym dniu przyjęte powtórnie.

 29. Rodzice ucznia, który dokonał celowego zniszczenia wyposażenia świetlicy, mogą zostać obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt.

  ♦   Karta uczestnika świetlicy  

 

O szkole

Historia Szkoły

Patron Szkoły

Dokumenty Szkoły

JUBILEUSZ SZKOŁY

Absolwenci

Archiwum

Linki

Redakcja

 

 

 

 

 

PROMOCJA ZDROWIA

 

GROMADA ZUCHOWA

 

HARCERSTWO

 

BLOG "SP1 KODUJE"

 

BLOG "ŻURAW.SP1"

 

PROJEKTY UNIJNE